Logo

Algemene voorwaarden

Advocatuur en Bemiddeling Nadine Janssens , KBO 0770548204 , gevestigd te 2222 WIEKEVORST, Itegemseweg 24 , hierna genoemd de advocaat , past volgende algemene voorwaarden toe

1. Inspanningsverbintenis
De advocaat bepaalt samen met de cliënt de strategie en zal vervolgens de nodige inspanningen leveren om het resultaat te behalen dat de cliënt beoogt. Dit is voor de advocaat een inspannings- of middelenverbintenis waarbij de advocaat geen garantie kan geven dat het gewenste resultaat ook effectief zal behaald worden.De cliënt geeft de afwikkeling van de zaak in principe volledig uit handen aan de advocaat, zodat de cliënt zich tijdens de uitvoering van de opdracht van de advocaat onthoudt van rechtstreekse acties verband houdend met het dossier of met het geschil t.a.v. de andere betrokken partijen uit het dossier tenzij dit anders voorafgaandelijk is besproken met de advocaat of uitdrukkelijk werd afgesproken. Wanneer de cliënt immers zonder medeweten of instemming van de advocaat zelf acties onderneemt, kan dit de afwikkeling van de zaak nadelig beïnvloeden en draagt de cliënt hiervan alle verantwoordelijkheid

2. Inlichtingen en gegevens omtrent het dossier
De advocaat vangt de opdracht aan na betaling door de cliënt van de provisiefactuur.De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. Anderzijds geeft de cliënt stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, tijdig alle nuttige informatie en documenten aan de advocaat. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of namens hem verstrekte informatie aan de advocaat.  Digitaal aangeleverde tekstdocumenten dienen in PDF formaat te worden overgemaakt door de cliënt. Indien de totaliteit van alle aan te leveren documenten meer dan 20 blzn. omvat, dient de cliënt de documenten eveneens afgedrukt te bezorgen. De cliënt verklaart zich er uitdrukkelijk over geïnformeerd dat bij gebrek aan tijdige aanlevering van de vereiste informatie en /of documenten, de advocaat ontslagen is van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van termijnen die opgelegd zijn in de wet, reglementen enz. m.b.t. de uitvoering van de opdracht. De cliënt neemt terzake alle verantwoordelijkheid op zich.

3. Informatie en verwerking van persoonsgegevens
De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om alle informatie zoals vermeld onder punt 2, en desgevallend de persoonsgegevens1 , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken 4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.
1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.
3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.
5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd6.Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

4. Beroep op derden
4.1.
De cliënt gaat akkoord dat de advocaat ingeval van diens afwezigheid,onder verantwoordelijkheid van de advocaat, voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep kan doen op een andere collega-advocaat.
4.2.
De cliënt gaat akkoord dat buiten de gebruikelijke taken die in hetadvocatenkantoor en op de rechtbanken door de advocaat en zijn medewerkers worden vervuld, onder verantwoordelijkheid van de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van de opdracht.
4.3.
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat en zijn de kosten ten laste van de cliënt.
4.4.
De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

5. Kosten en erelonen
5.1.
De onkosten en erelonen van de advocaat omvatten drie elementen : de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en het ereloon.
De erelonen en kosten van de advocaat zijn onderworpen aan een BTW tarief van 21 % , behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt.
Gerechtskosten die de advocaat heeft voorgeschoten worden doorgerekend, maar zijn niet onderworpen aan een bijkomend BTW tarief. Deze kosten worden  gedetailleerd opgesomd in de factuur of staat van erelonen en onkosten.
5.2.
De kosten van de advocaat worden als volgt berekend :
- Kantoorkosten (inclusief BTW)
o Aanleg dossier : € 90,00
o Per gedactylografeerd stuk : € 14,50
o Per kopie, telefoon, fax, e-mail : € 0,50
o Verplaatsingsonkosten : per km : € 0,85
5.3.
De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, Diplad, Regsol , andere digitale platforms,  vertalers en openbare instanties enz.  Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de factuur van de advocaat.
5.4.
Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt in beginsel begroot op uurbasis :
5.5. basistarief (excl. BTW) : € 165,00
De tijd voor verplaatsingen, agenderingen , wachttijden op de rechtbank , enz. : €  75,00
- In dit basisuurtarief zitten ook begrepen de kosten die niet specifiek aanwijsbaar zijn maar die de advocaat noodzakelijkerwijze moet maken om de prestaties kwalitatief te leveren aan de cliënt zoals bijscholingen, organisatie kantoor enz.
- Het basisuurtarief kan worden aangepast in functie van o.m. het behaalde resultaat of de dringendheid van de tussenkomst of de aard van de tussenkomst of moeilijkheidsgraad van het dossier of de ervaring en bijzondere expertise van de advocaat.  In dat geval wordt het uurtarief vermenigvuldigd met een coëfficiënt gaande van 1,5 tot 2.
- Het basisuurtarief is jaarlijks op de verjaardag van onderhavige overeenkomst indexeerbaar met 3%. Na indexatie kunnen de tarieven ook afgerond worden.  
- Voor specifieke onderdelen van de tussenkomst van de advocaat of wanneer een zeer gunstig eindresultaat werd behaald  , kan de advocaat bijkomend en bovenop de erelonen en kosten begroten een succesfee toepassen  variërend van 3% tot 12,5%.  
5.6.
Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak zal de advocaat voorschotten vragen.  Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan de eindfactuur.  In de eindfactuur worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.  De advocaat kan ook tussentijdse facturen maken.  De aanrekening van voorschotten en van tussentijdse facturen gebeurt steeds onder uitdrukkelijk voorbehoud van uiteindelijke verrekening, d.w.z. dat de aangerekende bedragen indicatief zijn en na grondig nazicht van alle geleverde prestaties nog kunnen worden aangepast bij de eindafrekening.  Het dossier wordt pas definitief afgerekend bij einde tussenkomst van de ondertekenend advocaat en/of afsluiting van het dossier door de ondertekenend advocaat.
5.7.
De cliënt betaalt de voorschotten en de eindfactuur van de advocaat ten op  de vervaldag vermeld op de factuur.  
5.8.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de eindfactuur moet hij deze uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Na die termijn wordt de declaratie als definitief beschouwd en is het bedrag onbetwistbaar verschuldigd
5.9.
Indien de factuur niet betaald is op datum van de vervaldag welke vermeld staat in de factuur, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien de cliënt 15 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen aangerekend met een minimum van 20 EUR per factuur. In overeenkomsten met een particuliere cliënt wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek van Economisch Recht, welke op heden als volgt zijn bepaald :
20 EUR voor factuurbedragen < 150 EUR
30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR
65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR.
Bovendien wordt een conventionele nalatigheidsintrest aangerekend aan de intrestvoet bepaald in art. 5 van de Wet van 2.8.2022 ter bestrijding van de Betalingsachterstand vanaf de 15de kalenderdag volgende op de betalingsherinnering.
Voor professionele cliënten maakt de niet betaling van één factuur op de vervaldag automatisch alle openstaande facturen opeisbaar ongeacht hun vervaldag. Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten zijn onmiddellijk daags na de vervaldag van rechtswege verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente op van 1 % bruto per maand te rekenen vanaf de vervaldag en 10 % forfaitaire schadevergoeding , met een minimum van 75 EUR , verhoogd met eventuele administratie kosten en rechtsplegingskosten; In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag behoudt de advocaat zich het recht voor zijn prestaties te schorsen.
5.10.
De advocaat is gemachtigd om de openstaande voorschotfacturen, tussentijdse facturen, eindfacturen van de cliënt rechtstreeks te innen bij derden die gelden onder zich houden bestemd voor de cliënt, zoals o.m. bij de aangestelde notaris in het kader van een vereffening en verdeling, dan wel van de door de advocaat voor de cliënt gerubriceerde gelden op de derdenrekening.
5.11.
De cliënt is afhankelijk van de verzekeringspolissen die hij heeft afgesloten, mogelijk verzekerd voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering.  De cliënt kan dan hetzij zelf hetzij op zijn uitdrukkelijk verzoek via de advocaat de aanvraag voor tussenkomst van zijn rechtsbijstandsverzekeraar indienen.  Indien de rechtsbijstandsverzekeraar de tussenkomst in de kosten en erelonen van de advocaat deels of geheel weigert, is de cliënt zelf gehouden t.a.v. de advocaat tot betaling van de kosten en erelonen van de advocaat voor het gedeelte dat niet ten laste wordt genomen door de verzekeraar rechtsbijstand. Indien de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten en erelonen van de advocaat ten laste neemt, heeft de advocaat de keuze hetzij het derde betalerssysteem te hanteren hetzij de factuur en/of provisieverzoeken rechtstreeks aan de cliënt te adresseren, die op zijn beurt betaling vraagt aan zijn verzekeraar rechtsbijstand.
Indien de cliënt BTW plichtig is zal de rechtsbijstandsverzekeraar steeds de factuur exclusief BTW vergoeden en is de cliënt zelf stipt en op eerste verzoek van de advocaat gehouden tot betaling van de BTW aan de advocaat.
5.12.
Indien de inkomsten van de cliënt voldoen aan de barema’s om een pro deo advocaat toegewezen te krijgen, kan de cliënt zich wenden tot het Bureau voor Juridische Bijstand die een advocaat uit de lijst zal aanduiden.  Ondergetekende advocaat werkt niet aan pro deo tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Door de opdracht toe te vertrouwen aan advocatuur en bemiddeling NJ verklaart de cliënt uitdrukkelijk hierover te zijn ingelicht door de advocaat en verklaart de cliënt zich uitdrukkelijk akkoord dat de prestaties zullen worden aangerekend volgens de tarieven en modaliteiten zoals bepaald onder de punten 5.1. t.e.m. 5.9.

6. Derdengelden
6.1.
De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt, binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt.  Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte.
6.2.
De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten op staten/facturen van kosten en erelonen.  Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via één of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.
6.3.
De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

7. Aansprakelijkheid
7.1.
De gebeurlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van dekking door zijn verzekeraar.
7.2.
De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.Wanneer dit niet gebeurt, wordt de cliënt geacht de gewone verzekering van de advocaat voldoende te beschouwen en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat via zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.
7.3.
Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het betaalde ereloon welke betrekking heeft op de opdracht.

8. Elektronische communicatie
8.1.
Alle elektronische communicatie uitgaand van de advocaat is louter indicatief en kan op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van de advocaat met zich meebrengen.
8.2.
De advocaat doet redelijke inspanningen om emails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle maatregelen te treffen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.De advocaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruik van elektronische documenten van de advocaat.
8.3.
De cliënt verklaart zich akkoord dat kennisgevingen i.v.m. het dossier door de advocaat aan de cliënt elektronisch gebeuren op het emailadres door de cliënt meegedeeld aan de advocaat.

9. Beroepsgeheim
De advocaat, even als zijn gevolmachtigden en aangestelden verbinden zich er toe het beroepsgeheim te eerbiedigen. De cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de advocaat onderworpen is aan de anti witwaswetgeving .

10. Beëindiging van de overeenkomst
10.1.
De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  De advocaat maakt zijn eindfactuur over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het dossier wordt zo snel mogelijk bezorgd aan de cliënt.
10.2.
De advocaat kan ten allen tijde en zonder schadevergoeding een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid van de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

11. Intellectuele rechten
Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, op eender welke wijze.

12. Toepasselijk recht en geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan elke procedure de zaak op te roepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.
Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be
De regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde zijn te raadplegen op www.advocaat.be. De advocaten zijn bovendien onderworpen aan de Reglementen van de balie waar zij deel van uitmaken.

BV Advocatuur & Bemiddeling Nadine JANSSENS
BTW BE 0770.548.204
Facebook
‍Raadpleging uitsluitend na afspraak.
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

Itegemseweg 24
2222 Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)

Tel.: 0032 (0)14-26 55 97
Fax.: 0032 (0)14-26 55 27
E-mail : info@nadinejanssens.be